سایت بهترین ابزار


· عدد های اعشاری نمایشی از عدد های کسری یا عدد های مخلوط اند که مخرج شان 10.100.1000.10000 است.

· هر نقطه ای روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد پس هر عدد کسری را هم می توان روی محور عددها نشان داد.

· عدد های کسری و عددهای مخلوط دو نمایش مختلف از یک عدد هستند.

· روش گرد کردن ، پاسخ ها را به مقدار واقعی نزدیک تر می کند و خطای محاسبه را کاهش می دهد.

· در انجام محاسبه های تقریبی باید مراقب بود که مقدار خطا های استفاده از عددهای تقریبی روی هم جمع نشوند و فاصله ی عدد حاصل از مقدار واقعی اش زیاد نشود.

· بهتر است قبل از انجام عملیات پاسخ را تقریب بزنید.

· با تقسیم صورت بر مخرج هر کسر می توان آن را به صورت یک عدد اعشاری نشان داد.

· وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتر از 0.1 بدست آوریم.

· -------------------------- دو رقم -------------------------------------- 0.01------------.

· برای اندازه گیری زاویه ها از نقاله استفاده می کنیم.

· یکی از واحد های اندازه گیری زاویه درجه است.

· هر زاویه ای می تواند واحد اندازه گیری باشد.

· کوتاه ترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط خط عمود است.

· با کمک گونیا می توانید از یک نقطه بر یک خط خط عمود رسم کرد.

· فاصله ی بین دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.م

· واحد استاندارد اندازه گیری طول متر است.

· طول های خیلی زیاد را به واحد بزرگ تری به نام کیلو متر اندازه می گیرند.

· هرچه به سمت مثبت پیش برویم عدد ها بزرگتر می شوند.

· همه ی عدد های صحیح منفی از صفر کوچکتر هستند.

· ...،+3 و +2 و +1 و 0 و -1 و -2 و -3 و... عدد های صحیح هستند .عدد های صحیح مثبت و عددهای صحیح منفی.

· صفر نه منفی نه مثبت.

· در ریاضیات برای ساده و مختصر کردن بیان عددهای علامت دار ار علامت +و- استفاده می کنند

· قرینه ی مرکزی را می توان با دوران دادن شکل حول مرکز تقارن نیز پیدا کرد.

· بعضی از واحدهای استاندارد حجم ، متر مکعب ، دسی متر مکعب ، و سانتی متر مکعب است.

· یک مکعب مستطیل 6سطح ( وجه ) دارد که دو به دو باهم برابرند.

· واحد استاندارد اندازه گیری سطح ، متر مربع است.

· برای دقیق تر شدن اندازه گیری ها از واحدهای کوچک تر مانند دسی مترمربع ، سانتی متر مربع و میلی متر مربع استفاده می کنیم.

· تسهیم به نسبت یعنی : پرداخت پول هرکس به نسبت سهم آن فرد از کل (مجموع) سهم ها

· هرگاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت (حاصل تقسیم) آن ها مقدار ثابتی باشد (یعنی نسبت کسرها باهم مساوی باشند) آن دو مقدار ، مقدارهای متناسب می گویند.

· مقایسه نسبت ها به مقایسه ی کسر ها تبدیل می شود.

· ترتیب انجام عملیات یک عبارت: داخل پرانتز-->داخلی ترین پرانتز-->ضرب و تقسیم-->از چپ به راست-->جمع و تفریق-->از چپ به راست

· عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری با عددهای مخلوط اند که مخرج شان عدد های 10، 100و1000 است.

· هر نقطه ی روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد پس هر عدد کسری را هم می توان روی محور عددها نشان داد.

· عدد های کسری و عددهای مخلوط ، دو نمایش مختلف از یک عدد هستند.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]