سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

1-برای پیدا كردن مجموع زوایای داخلی یك چند ضلعی از روش زیر استفاده می كنیم:180 × (2-تعداد اضلاع)
مثال:مجموع زاویه های شكل مقابل چند درجه است؟ هشت ضلعی منتظم
جواب: 1080=180×(2-8)

2-برای پیدا كردن تعداد زاویه های یك شكل از روش زیر استفاده می كنیم: تعداد زاویه= 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

۳-برای پیدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال

از روش:حاصل جمع قسمتها ...

ویا ازفرمول:تعداد کل پاره خط = 2÷(تعداد فاصله ها ×تعداد نقطه ها)


مثال: در شكل مقابل چند زاویه وجود دارد؟

3 =2÷(3×2)

3-تعداد پاره خط موجود در یك شكل:
2÷ (تعداد فاصله بین نقطه ها × تعداد نقطه)


مثال:در شكل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟6=2÷(4×3)


4-تعداد قطرهای یك چند ضلعی را چگونه به دست آوریم؟
تعداد قطر= 2 ÷(تعداد اضلاع×(3-تعداد اضلاع)


مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها: برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.
180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی ها

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) :

پنج ضلعی تعداد قطرهای چندضلعی ها: از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها ی چند ضلعی ها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟ تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

عقربه دقیقه شمار هر دقیقه چند درجه می چرخد؟
یک عقربه ساعت شمار در یک ساعت عقربه‌ای معمولی در هر ۱۲ ساعت ۳۶۰ درجه می‌چرخد. هر ساعت ۶۰ دقیقه است، پس 12×60=720 دقیقه طول می‌کشد تا عقربه ساعت شمار ۳۶۰ درجه بچرخد یا یک دور کامل بزند و در هر دقیقه 0.5 = ۷۲۰÷۳۶۰ درجه می‌چرخد. عقربه دقیقه شمار در ۶۰ دقیقه یک دور کامل (۳۶۰ درجه) را طی می‌کند، یعنی در هر دقیقه6= ۶۰÷۳۶۰ درجه می‌چرخد.

ساعت 4و10 دقیقه زاویه بین دوعقربه چند درجه است؟ فرمول زاویه بین دو عقربه=(ساعت × 30)- (دقیقه × 5/5)

درجه 65=(5/5×10)-(30×4)

ساعت 3و15 دقیقه زاویه بین دو عقربه ساعت شمار ودقیقه چند درجه است؟ 5/ 7 درجه . جالب است؟

5/ 7=(5/5×15)-(30×3)

برای جمع بستن اعداد متوالی از روش زیر استفاده می کنیم 2÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از 1 تا 20 را جمع کنیم ، حاصل جمع را حساب کنید. جواب: 210 =2÷ 20×(20+1)

برای به دست آوردن تعداد اعداد متوالی(پشت سر هم) راه حل زیر مناسب است. 1+ فاصله بین دو عدد÷ (عدد اول – عدد آخر)
اگر بخواهیم بدانیم اعدا بین 10 تا 30 به فاصله ی 3 تا از هم چند تاست به جای ( یک ) عدد( سه) قرار می دهیم
مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به کار رفته است؟ جواب 11=1+1÷(10-20)

برای شماره گذاری صفحات کتاب از روش زیر استفاده می شود:

برای اعداد یک رقمی: 1-1×(1+صفحه) برای اعداد دو رقمی: 11-2×(1+صفحه)

برای اعداد سه رقمی: 111-3×(1+صفحه)

مثال: کتابی 160 صفحه دارد. برای شماره گذاری این کتاب چند رقم به کار رفته است؟ جواب: 372=111-3×(1+160)

برای محاسبه ی زمان کار انجام شده ، از فرمول زیر استفاده می کنیم: زمان کار انجام شده=مجموع کار÷ حاصل ضرب کار
مثال: علی کاری را 6 روز و حسین همان کار را در 4 روز انجام می دهد. مدت زمان کارعلی وحسین روی هم راحساب کنید ؟

ب : مدت زمان یکی ازآنهاراهم به تنهایی بدهندودیگری رابپرسند! جواب: =(4+6)÷(4×6)

برای تعیین عقب ماندگی یا جلوافتادگی ساعت
اگر ساعتی در هر شبانه روز چند دقیقه جلو یا عقب کار کند،برای محاسبه ی این که پس از چه مدتی وقت درست را نشان می دهد ، از فرمول زیر استفاده می کنیم: مقدار دقیقه ی عقب مانده یا جلو افتاده÷60×12= زمان درست
مثال: ساعتی در هر شبانه روز 5 دقیقه جلو می افتد، این ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان می دهد؟ جواب: 144=5÷60×12

برای محاسبه ی زاویه ی بین دو عقربه ی ساعت از این روش استفاده می کنیم : زاویه ی بین دو عقربه=(ساعت×30)-(دقیقه×5/5)
بعضی مواقع حاصل پرانتز اول از پرانتز دوم کمتر می شود ، در این صورت عدد بیشتر منهای عدد کمتر می شود . ( اختلاف بین دو پرانتز ) مثال: ساعت 4:30 چه زاویه ای را نشان می دهد؟ جواب:45=(4×30)-(30×5/5)ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

2 بخشپذیر است که یکان آن زوج حسابی است {0و2و4و6و8}


2-عددی بر 3 بخشپذیر است که مجموع رقم هایش بر 3 بخشپذیر باشد.


3-عددی بر 4 بخشپذیر است که دو رقم راست آن صفر یا بر 4 بخشپذیرباشدیااگریکان آن رابادوبرابردهگان جمع کنیم حاصل بر4بخش پذیرباشد.


4-عددی بر 5 بخشپذیر است که یکان آن صفر یا 5 باشد.


5-عددی بر 6 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشد.


6-عددی بر 7 بخشپذیر است که اگر یکان را دو برابر کرده و ازبقیه ی ارقام کم کنیم(منظورازبقیه رقمهایعنی اینکه بعدازبرداشتن یکان ودوبرابرکردن آن باقی مانده ی رقم هاراعددی دیگرفرض کنیم وآن عددراازدوبرابرشده ی یکان کم کنیم) حاصل صفر یا مضرب 7 باشد. مثلا203رادرنظربگیریدیکان رادوبرابرمیکنیم که6میشودبقیه رقمهاعدد20میباشدکه14 =6-20و14بر7بخش پذیراست یعنی 203بر7بخشپذیراست حال اگردوبرابریکان راازبقیه رقمهاکم کردیم وحاصل بزرگ شدمیتوانیدقانون رابازبرعددجدیدپیاده کنیدتابه نتیجه برسید


مثال9674رادرنظربگیرید.دوبرابریکان این عدد8میباشدکه اگرازرقم967کم کنیم حاصل959میشودبازمیتوانیم دوبرابریکان این عددکه18میباشدراازبقیه ی رقمهایعنی95کم کنیم که حاصل77میباشدکه مضرب7است یعنی9674بر7بخش پذیراست


7-عددی بر8 بخشپذیر است که سه رقم راست آن صفر یا بر 8 بخشپذیر باشد.یااگریکان رابا2برابردهگان و4برابرصدگان جمع کنیم حاصل بر8بخشپذیرباشد


8-عددی بر 9 بخشپذیر است که مجموع رقم هایش بر 9 بخشپذیر باشد.


9-عددی بر 10 بخشپذیر است که هم بر2 وهم بر5 بخشپذیر باشد.یاعددی بر10بخشپذیراست که رقم یکان آن صفرباشد.


10-عددی بر 11 بخشپذیر است که اگرعددهارایکی درمیان جمع کنیم وحاصل دوگروه راکم کنیم جواب صفریامضرب11باشدمثال16847423109رادرنظربگیرید1+8+7+2+1+9=28


و6+4+4+3+0=17که28-17=11میشودیعنی عددمابر11بخشپذیراست


11-عددی بر 12 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد.


12-عددی بر 13 بخشپذیر است که :


آ) یکان را 4 برابر کرده و باعددباقی مانده ازبرداشتن یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل بر 13 بخشپذیر باشد.مثال عدد247که4برابریکان آن28رابا24(عددی است که ازبرداشتن یکان عدداصلی به دست آمده است)جمع کنیم حاصل52میشودکه مضرب13میباشد


ب)یکان را 9 برابر کرده و ازعددباقی مانده ازبرداشتن یکان عدداصلی کم کنیم حاصل صفر یامضرب13 باشد.مثال624که9برابریکان آن36است و62(عددی است که ازبرداشتن یکان عدداصلی به دست آمده است)رااز36کم میکنیم حاصل26است که مضرب13میباشد


13-عددی بر 14 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.


14-عددی بر 15 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد.


15-عددی بر 16 بخشپذیر است که4 رقم سمت راست آن صفریابربر 16 بخشپذیر باشد.


16-عددی بر 17 بخشپذیر است که اگر رقم یکان را 5 برابر و ازعددی که رقم یکان آن رابرداشته ایم(منظورهمان باقی مانده ی عدداصلی وقتی یکانش رابرداریم) کم کنیم حاصل صفر یا بر 17 بخشپذیر باشد. مثلا442که5برابریکانش10میباشداگر44رااز10کم کنیم حاصل34میشودکه مضرب17میباشد


17- عددی بر18بخشپذیراست که بر 2 و 9 بخشپذیر باشد.


18- عددی بر19بخشپذیراست که اگر یکان را 2 برابر کرده وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 19 باشد.


19- عددی بر 20 بخشپذیر است که هم بر4و هم بر 5 بخشپذیز باشد.


20- عددی بر 21 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر7 بخشپذیر باشد.


21- عددی بر 22 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 11 بخشپذیر باشد.


22- عددی بر 23 بخشپذیر است که اگر یکان را 7 برابر کرده  وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 23 باشد.


23- عددی بر 24 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 8 بخشپذیر باشد.


24- عددی بر 25 بخشپذیر است که دو رقم راست صفر یا 25 - 50 یا 75 باشد.


25- عددی بر 26 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 13 بخشپذیر باشد.


26- عددی بر 27 بخشپذیر است که پس از تقسیم عدد بر 9 خارج قسمت بر 3 بخشپذیر باشدیابرعکس.


27- عددی بر 28 بخشپذیر است که هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.


28- عددی بر 29 بخشپذیر است که اگر یکان را 3 برابر وباعددحاصل ازحذف یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل مضرب 29 باشد.


29- عددی بر 30 بخشپذیر است که بر2و3و5 بخشپذیرباشد .


چند نکته :


1-       دانش آموزان عزیز جمله ی مضرب یک عدد بودن یا بر آن عددبخشپذیربودن یک معنی دارد پس هرگاه بگوییم مثلاٌ مضرب 13 باشد یا بر 13 بخشپذیر باشد هر دو یک معنی می باشد.


2-     عددی که بر 9 بخشپذیر است حتما بر 3 بخشپذیر خواهد بود ولی عددی که بر 3 بخشپذیر است لزوماً بر9 بخشپذیر نیست.


3-دربخش پذیری برعددهای7و13و17و19و23و29اگربعدازفرمولی که گفته شدعددحاصل بازبزرگ شودبه طوری که نتوان بخش پذیربودن راتشخیص دادمی توان قانون بخشپذیری برعددجدیدرااعمال کردیاحتی چندبارتکرارکرادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

اینجا دانلود کنیدادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

سلام

دانش آموزان عزیز و والدین گرامی

تا این اندازه که من با خبر شدم نتایج تیزهوشان از پنجم تیر ماه به بعد اعلام میشه و نمونه دولتی در12 تیر ماهادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
قلم هوشمند شماره 7 - جدیدترین قلم هوشمند با کاملترین امکانات و گارانتی تعویض توضیحات بیشتر : قرآن درشت خط با مجوز دارالقرآن جمهوری اسلامی ایراناین محصول آخرین و جدیدترین مدل قلم هوشمند قرآنی بصیر می باشد که با کیفیت عالی و صدای فوق العاده به صورت ویژه توسط شرکت بصیر عرضه می گردد. این قلم همراه با قرآن وزیری درشت خط به همراه ترجمه فارسی زیر به صورت کیفی با قابلیت به روز رسانی و استفاده از جدیدترین کتاب های تولید شده توسط موسسه بصیر گامی جدید در نسل قلم های هوشمند نهاد. این قلم از هر لحاظ مورد تائید شرکت بصیر است و نسبت به قلم های مشابه دارای کیفیت عالی و بی نظیر است که توسط این موسسه با قیمتی مناسب و پشتیبانی عالی توزیع می گردد. ویژگی های قلم شماره 7 (دارای قرآن درشت خط با ترجمه): *·قرآن کریم درشت خط کاملا رنگی با رسم الخط زیبای عثمان طه با مجوز سازمان دارالقران جمهوری اسلامی ایران (قطع وزیری - 24*16.5 سانتی متر با ترجمه فارسی و قابلیت انتخاب قاری و ترجمه از قسمت کنار صفحات قرآن با قلم) *·جدیدترین نوع قلم با کیفیت بی ­نظیر و صدای عالی همراه با تکنولوژی روز. *·قابلیت خواندن آیه، سوره، صفحه، جزء و حزب به محض قرار گرفتن قلم با هر قسمت با تلاوت 9 قاری مشهور جهان و قابلیت اضافه شدن قاریان جدید به صورت رایگان . *· تلاوت ترتیل بیش از 8 قاری مشهور جهان از جمله استاد پرهیزگار، العفاسی، شاطری، منشاوی، حصری، عبدالباسط، غامدی. * · تلاوتتحقیق استاد کریم منصوری. *·ترجمه فارسی , انگلیسی و قابلیت اضافه شدن یا جایگزینی ترجمه های موجود دیگربه صورت رایگان. *·منتخب مفاتیح شامل ادعیه و زیارات با صوت دلنشین (به صورت دفترچه). *·صحیفه سجادیه. *·تفسیر جز سی قران کریم. *·گلچین تلاوت های مجلسی قاریان مختلف. *· تلاوت مجلسی جز سی ام قرآن کریم. *·آموزش جز سی ام برای کودکان. *·آموزش تجوید سطح یک. *·آموزش نغمات قرآنی. *·آموزش نماز، اذان، اقامه و تلفظ صحیح نماز. *·ادعیه و زیارت حج. *·نگارخانه وِزه امام زمان شامل داستان، سخنرانی، سرود و نماهنگ. * گلچین نهج البلاغه . · آموزش احکام. *·قابلیت ارتقا نرم افزار و همچنین استفاده از کتب جدید تولید شده توسط موسسه. *·دارای 4 گیگابات رم داخلی و قابلیت اضافه شدن رم خارجی. *·Mp3 Player همراه با کابل اتصال به کامپیوترجهت انتقال فایل های mp3. *·امکان استفاده با دفترچه همراه و بدون نیاز به کتاب. *·تنظیم سرعت خواندن قاری. *·ضبط پیشرفته صدا و کنترل آن از طریق دفترچه. *·بهینه سازی شده کیفیت سخت افزار و تولید کامل نرم افزاری مطابق با نیاز هموطنان. *·1 سال گارانتی تعویض شرکت بصیر و 3 سال خدمات پس از فروش همراه با شماره سریال و هولوگرام بصیر. *·و ... اطلاعات کامل در مورد انواع قلم های هوشمند قرآنی بصیر و کتاب در وب سایت کتاب نو .

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بسته قلم هوشمند شماره ۹ بسته های بصیر از هر لحاظ دارای کیفیت و امکانات بسیار بالا بوده و زیر نظر کادر مجرب این موسسه تولید و با نرم افزار کاملا ایرانی و تائیدیه های مختلف از سازمان های مختلف از جمله سازمان دارالقرآن جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … با قیمتی مناسب و پشتیبانی عالی توزیع می گردد. بسته شماره ۹: این بسته کامل ترین و آخرین بسته قلم هوشمند قرآنی بصیر می باشد و به صورت ویژه توسط شرکت بصیر عرضه می گردد. این بسته همراه با کتاب قرآن وزیری درشت خط ( کاغذ گلاسه به همراه ترجمه فارسی زیر)، کتاب منتخب مفاتیح درشت خط (قطع جیبی) و با امکاناتی بی نظیر گامی جدید در نسل قلم های هوشمند قرآنی نموده است. محتویات: کیف طرح چرم، قلم هوشمند، کتاب قرآن کریم درشت خط در قطع وزیری، کتاب منتخب مفاتیح در قطع جیبی، دفترچه همراه، شارژر، هدفون، کابل USB، کارت گارانتی انتخاب نوع قلم: ۴ گیگابایت (مدل های BSR110 یا BSR120 یا BSR130) یا ۸ گیگابایت (مدل BSR140). - ویژگی های قلم شماره ۹: *· قرآن کریم درشت خط کاملا رنگی با رسم الخط زیبای عثمان طه با مجوز سازمان دارالقران جمهوری اسلامی ایران (قطع وزیری – ۲۴*۱۶٫۵ سانتی متر با ترجمه فارسی و قابلیت انتخاب قاری و ترجمه از قسمت کنار صفحات قرآن با قلم) * · جدیدترین نوع قلم با کیفیت بی ­نظیر و صدای عالی همراه با تکنولوژی روز. *· قابلیت خواندن آیه، سوره، صفحه، جزء و حزب به محض قرار گرفتن قلم با هر قسمت با تلاوت ۱۳ قاری مشهور جهان و قابلیت اضافه شدن قاریان جدید به صورت رایگان . *· تلاوت ترتیل بیش از ۱۰ قاری مشهور جهان از جمله استاد پرهیزگار، العفاسی، شاطری، منشاوی، حصری، عبدالباسط، غامدی. * · تلاوت تحقیق استاد کریم منصوری، استاد منشاوی و استاد عبدالباسط. *· ترجمه فارسی , انگلیسی،ترکی، فرانسه، آلمانی، روسی و قابلیت اضافه شدن یا جایگزینی ترجمه های موجود دیگربه صورت رایگان. *· منتخب مفاتیح شامل ادعیه و زیارات با صوت دلنشین (به صورت کتاب در قطع جیبی و همچنین لیستی داخل دفترچه). *· صحیفه سجادیه. *· تفسیر جز سی قران کریم. *· گلچین تلاوت های مجلسی قاریان مختلف. *· تلاوت مجلسی جز سی ام قرآن کریم. *· آموزش جز سی ام برای کودکان. *· آموزش تجوید سطح یک. *· آموزش نغمات قرآنی. *· آموزش نماز، اذان، اقامه و تلفظ صحیح نماز. *· ادعیه و زیارت حج. *· نگارخانه وِزه امام زمان شامل داستان، سخنرانی، سرود و نماهنگ. *· گلچین نهج البلاغه. *· آموزش احکام. *· قابلیت ارتقا نرم افزار و همچنین استفاده از کتب جدید تولید شده توسط موسسه. *· دارای ۴ یا ۸ گیگابات رم داخلی با توجه به نوع قلم و قابلیت اضافه شدن رم خارجی. *· Mp3 Player همراه با کابل اتصال به کامپیوترجهت انتقال فایل های mp3. *· امکان استفاده با دفترچه همراه و بدون نیاز به کتاب. *· تنظیم سرعت خواندن قاری. *· ضبط پیشرفته صدا و کنترل آن از طریق دفترچه. *· بهینه سازی شده کیفیت سخت افزار و تولید کامل نرم افزاری مطابق با نیاز هموطنان. *· ۱ سال گارانتی تعویض شرکت بصیر و ۳ سال خدمات پس از فروش همراه با شماره سریال و هولوگرام بصیر. *· و … قلم های ۴ گیگابایت دارای ۸ تلاوت ترتیل و ۱ تلاوت تحقیق و ۳ ترجمه به زبان های مختلف و سایر امکانات می باشد. قلم های ۸ گیگابایت دارای ۱۰ تلاوت ترتیل و ۳ تلاوت تحقیق و ۶ ترجمه به زبان های مختلف و سایر امکانات (و مقدار کمی فضای خالی حافظه جهت ضبط یا اضافه نمودن فایل mp3 ) می باشد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بصیر مرکز تولید و پخش انواع قلم هوشمند قرآنی (قاری) با بسته بندی های متفاوت قلم قرآنی مدل BSR110، مدل BSR120، مدل BSR130 و مدل BSR140 با کتاب های مختلف دارای مجوز دارالقرآن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروش مستقیم محصولات تنها در سایت های رسمی موسسه بصیر موسسه فرهنگی و قرآنی بصیر در قبال فروش و تحویل قلم قرآنی سایت های دیگر (به جز سایت های فوق) هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد. لطفا در هنگام خرید دقت فرمایید.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
مرکز تخصصی تولید و پخش مستقیم جدیدترین قلم های هوشمند قرآنی و محصولات فرهنگی . نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان وحید نظری، پلاک 75/1 تلفن: 66497293 - 66413676 - 66490470 - 021 جهت اطلاعات کامل و توضیحات بیشتر به سایت های رسمی موسسه بصیر مراجعه نمایید. www.Basir.CO ../.. www.KetabeNo.com ../.. www.Basirpen.com

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ]